Call for Papers

El Congrés Internacional de Gènere Fantàstic, Audiovisuals i Noves Tecnologies és una activitat de divulgació científica i acadèmica que forma part del Festival Internacional de Cinema Fantàstic d’Elx – FANTAELX, i que compta amb la col·laboració de la Universitat Miguel Hernández.

La seua missió és la de difondre estudis d’investigació dins de les diferents línies temàtiques del Gènere Fantàstic, abastant totes les seues possibles variants i plataformes: cinema, televisió, teatre, literatura, còmic, videojocs, realitat virtual, etc.

 

 • Els resums de les Comunicacions seguiran la línia temàtica principal del Congrés al voltant del Gènere Fantàstic i la seua possible interconnexió amb les diverses plataformes de la cultura, l’audiovisual i les noves tecnologies a través d’aquestes quatre possibles variacions:

1. La investigació i la reflexió teòrica sobre el Gènere Fantàstic en les seues diverses modalitats d’expressió: estudis, corrents, moviments, obres i autors destacats.
2. El Gènere Fantàstic i la seua interconnexió amb els diversos models de la cultura audiovisual i les noves tecnologies: el caràcter híbrid del fantàstic al costat del cinema, al còmic, al videojoc, a la realitat virtual, etc.
3. Possibles metodologies i eines de comunicació i/o docència a través de plataformes relacionades amb el Gènere Fantàstic.
4. El fantàstic en el context polític: plantejaments i estudis on el fantàstic establisca un discurs connectat amb el debat social, la col·lectivitat i l’acció política.

 • El termini màxim de lliurament de resums de les Comunicacions finalitza l’1 d’octubre de 2018 (inclusivament).
 • Les Comunicacions i els seus resums podran ser enviats en castellà, valencià, anglés o francés.
 • El nombre màxim de Comunicacions que pot enviar un mateix Comunicant o grup de Comunicants és de 1.
 • Els criteris de selecció de les Comunicacions es basaran en l’adaptació a les línies temàtiques proposades, el caràcter innovador de les Comunicacions, la claredat de redacció, el rigor ètic i científic, així com l’adaptació a les presents bases.
 • Únicament podran presentar-se Comunicacions orals. No es contempla la presentació de pòsters.
 • La data d’acceptació de les Comunicacions serà el 5 d’octubre de 2018, avisant individualment a cada Comunicant del resultat de la seua sol·licitud.
 • Una vegada acceptades les Comunicacions, els Comunicants hauran d’abonar una quota d’inscripció de 40€ seguint les instruccions que se’ls remetran per correu electrònic. La quota inclou la presentació de la Comunicació en el Congrés, la participació en una publicació acadèmica (Llibre Digital) amb ISBN derivada del Congrés, i els certificats de Comunicació i Assistència. La presentació de la Comunicació en el Congrés no serà obligatòria. En cas de no assistència, la Comunicació apareixerà igualment en la publicació acadèmica del Congrés.
 • La lectura de cada Comunicació no haurà d’excedir els 15 minuts, podent-se realitzar en castellà, valencià, anglés o francés.
 • El termini màxim per a enviar els materials que es projectaran durant les Comunicacions (diapositives, imatges, vídeos, etc.) finalitza el 5 de novembre de 2018 (inclusivament).
 • El Comité Científic, assistit per avaluació de parells cecs, proposarà la selecció de Comunicacions aprovades per al Congrés, així com els textos seleccionats per a la seua publicació acadèmica amb ISBN a través d’un Llibre Digital que es podrà descarregar de manera gratuïta des de la secció de Publicacions de la nostra web.
 • El termini màxim per a enviar els textos seleccionats per a la seua avaluació i publicació acadèmica finalitza el 15 de gener de 2019 (inclusivament).
 • Els textos seleccionats han de ser originals i inèdits, i no estar a l’espera d’acceptació per altres vies.
 • Qualsevol enviament que no complisca aquests requisits no podrà ser considerat per a la seua valoració en el programa científic.

 

Tots els enviaments han de realitzar-se obligatòriament a: congreso@festivalcinefantaelx.com

 

Normes d’enviament:

La manera d’enviament de les Comunicacions haurà de seguir el següent model, en el qual s’hauran d’enviar dos arxius de text en format Word:

 • El primer arxiu haurà de contindre nom i cognoms del Comunicant, títol de la Comunicació, correu electrònic, telèfon, adreça postal, DNI, institució de procedència, càrrec en la institució de procedència, i un breu Curriculum Vitae. Aquest primer arxiu portarà per nom A_METADADES_Títol (no s’ha d’escriure literalment la paraula “Títol”, sinó tres paraules del títol de la Comunicació separades per guions baixos).
 • El segon arxiu haurà de contindre Títol, Paraules claus (màxim quatre), i un Resum de 500 i 1.000 paraules (Times New Roman cos 12, espai simple). En aquest document no hauran d’aparéixer dades personals del Comunicant, per a la seua avaluació de parells cecs per part del Comité Científic. Aquest segon arxiu portarà per nom B_RESUM_Títol, seguint el mateix sistema que el primer document.

 

Normes per a l’escriptura dels textos que apareixeran en la publicació acadèmica:

 

Format i extensió màxima dels textos:

 • Hauran d’enviar-se en format Word.
 • No podran superar les 8.000 paraules (incloent Resum, Paraules Claus, Notes, Bibliografia, Filmografia, Ludografía, etc.).
 • A la primera pàgina haurà d’aparéixer el Títol, Autor/-s, Resum (amb una extensió màxima de 150 paraules), Cinc paraules claus, i la traducció a l’anglés del títol, resum i paraules claus.

 

Normes tipogràfiques:

 • Font: La tipografia ha de ser Times New Roman, grandària 12, per al text i la bibliografia; i Times New Roman, grandària 10 per a les notes a peu de pàgina i cites en paràgraf a part (no s’utilitzarà ni negreta ni subratllat).
 • Alineació: Justificada.
 • Interlineat: L’interlineat ha de ser de 1,5 cm per al text. Per a les notes a peu de pàgina i cites en paràgraf a part s’utilitzarà l’interlineat senzill. La sagnia en la primera línia de cada nou paràgraf ha de ser de 1,25 cm.
 • Notes a peu de pàgina: Quan la nota es referisca a tota la frase, la trucada anirà després del signe de puntuació, però si només es refereix a una paraula, la trucada anirà al costat d’aquesta.
 • Els números volats dels peus de pàgina se situaran abans de punts, dos punts, comes, punts i comes, asteriscos, exclamacions i interrogacions, seguint aquests exemples: Com el mateix autor va proposar¹; com exerceix la pantalla (Valls, 2010:13)².
 • S’utilitzaran preferiblement cometes llatines o angulars (« ») i, aquestes, es disposaran abans dels números volats dels peus de pàgina, seguint aquests exemples: «i així acaba el film»¹; «i així acaba la pel·lícula» (Martínez, 2010:13)².

 

Sistema de cites:

La redacció de les referències bibliogràfiques seguirà les pautes del Sistema Harvard:

 • Tota cita, directa o indirecta, haurà de remetre a la bibliografia final.
 • La inclusió de les cites es realitzarà indicant la referència segons el següent esquema: (Cognom, any: pàgina/-es). Si el nom de l’autor estiguera citat en el text, al costat d’ell només s’indicarà entre parèntesi (Any: pàgina/-es).
 • En cas de no citar pàgines concretes, sinó l’obra sencera de l’autor, s’indicarà al costat del cognom d’aquest entre parèntesi l’any d’edició de l’obra a la qual es fa referència.
 • La supressió de text dins d’una cita s’indicarà amb tres punts suspensius entre claudàtors: […].
 • Quan se citen pàgines web en les quals no consten dates, entre parèntesis s’anotarà la data de consulta o d’actualització de la web.
 • Quan se citen diverses obres d’un mateix autor publicades el mateix any, s’usaran lletres minúscules al costat de l’any d’edició del text (a, b, c, etc.) per a diferenciar-les entre si.
 • Les cites de fins a cinc línies d’extensió s’inclouran en el cos del text, entrecomilladas amb cometes llatines: « ».
 • Les cites superiors a cinc línies s’inclouran en paràgraf a part, en grandària de lletra 10 i interlineat senzill sense cometes. El paràgraf se sagnarà 2 cm per l’esquerra.
 • Si els textos van acompanyats d’imatges, aquestes hauran de respectar els drets d’autor i disposar de les llicències pertinents baix responsabilitat exclusiva de l’autor.
 • Les imatges hauran d’inserir-se en el text acompanyades d’un peu de foto en el qual s’indique el número de la imatge i el títol/llegenda d’aquesta. El peu de foto s’escriurà centrat en Times New Roman, cos 11, de la següent manera: Figura x. Llegenda. Quan el text faça referència a una imatge s’haurà d’indicar en el cos de text de quina imatge es tracta, de la següent manera: (Figura x).

 

Bibliografia:

Les referències bibliogràfiques apareixeran al final de l’article, ordenades alfabèticament pel cognom de l’autor, amb el text justificat i interlineat senzill. El cognom de l’autor s’escriurà amb lletres versals. S’haurà de diferenciar per blocs la bibliografia (llibres, articles, capítols de llibre, ponències, pàgines web, etc.) respecte a la filmografia (pel·lícules, curtmetratges, sèries de televisió, etc.) i ludografía (videojocs, machinimas, etc.), mantenint el següent format:

 • Llibres: Cognom(s), Nom (any): Títol de l’obra, (traductor [trad.], quan siga pertinent), Editorial, Lloc de publicació.
 • Capítols de llibre: Cognom(s), Nom (any): «Títol del capítol», en Nom i Cognom(s) de l’editor (ed.), Títol de l’obra, (traductor [trad.], compilador [comp.], prologuista [pról.], etc., quan siga pertinent), número de tom o volum en versals [si n’hi haguera], Editorial, Lloc de publicació, pàgines (pp.).
 • Articles: Cognom(s), Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la revista, número (núm.), Data (entre parèntesi), pàgines (pp).
 • Ponències: Cognom(s), Nom (any): «Títol de la ponència», en Nom i Cognoms (ed.), Títol del document font, Editorial, Lloc de publicació, pàgines (pp.).
 • Pel·lícules: Cognoms, Nom del director (dir.) (any): Títol en l’idioma original (Títol traduït si s’utilitza una versió en un altre idioma), Productora, País.
 • Sèries de televisió: Cognoms, Nom del creador (cr.) (any): Títol en l’idioma original (Títol traduït si s’utilitza una versió en un altre idioma), Productora, País any de la 1ª temporada-any de l’última temporada (no posar l’últim any si la sèrie es continua rodant).
 • Videojocs: Cognoms, Nom del creador (cr.) (any): Títol en l’idioma original (Títol traduït si s’utilitza una versió en un altre idioma), Desenvolupadora, País.
 • Articles en xarxa: Cognom(s), Nom (any): «Títol de l’article», en Títol de la publicació digital [si n’hi haguera], Any, disponible en <http://www…> [última consulta: data].

 

Els autors els textos dels quals apareguen en la publicació acadèmica acceptaran els següents termes:

 • Els autors conservaran els seus drets d’autor.
 • Els textos publicats podran copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament, fer obres derivades i usos comercials sempre que es reconeguen els crèdits de les obres (autoria, nom de la publicació, etc.).
 • Els autors poden establir per separat acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió del text publicat amb un reconeixement de la seua publicació inicial.

 

Dates claus:

 • Data límit per a l’enviament de resums de les Comunicacions: 1 d’octubre de 2018 (inclusivament).
 • Data d’acceptació de les Comunicacions: 5 d’octubre de 2018.
 • Data límit per a l’enviament de materials que es projectaran durant les lectures de les Comunicacions: 5 de novembre de 2018 (inclusivament).
 • Data del Congrés, emmarcat dins del Festival: 22 i 23 de novembre de 2018 (més detalls a la Presentació).
 • Data límit per a enviar els textos seleccionats per a la seua avaluació i publicació: 15 de gener de 2019 (inclusivament).

 

 

Organitza:

 

 

 

 

 

 

Patrocina:

 

aytp-elche

elx_culturacentro_congresos

 

 

 

 

 

 

visit_elcheelche_oasis_mediterraneo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora:

 

logoculturaumh

 

 

 

 

 

joan_martin