CALL FOR PAPERS

El Congrés Internacional de Gènere Fantàstic, Audiovisuals i Noves Tecnologies és una activitat de divulgació científica i acadèmica que forma part del Festival Internacional de Cinema Fantàstic d’Elx – FANTAELX, i que compta amb la col·laboració de la Universitat Miguel Hernández.

La seua missió és la de difondre estudis d’investigació dins de les diferents línies temàtiques del Gènere Fantàstic, abastant totes les seues possibles variants i plataformes: cinema, televisió, teatre, literatura, còmic, videojocs, realitat virtual, arts plàstiques, etc.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ:

 

OPCIÓ 1:

 

Els resums de les Comunicacions enviades seguiran la línia temàtica principal de la nova edició del Congrés i del Festival:

El retrofantàstic, quant a l’evocació estètica i narrativa del passat, a través d’aquestes quatre possibles variacions:

1. La investigació i la reflexió teòrica al voltant del concepte “retro” i dels llocs imaginats del passat, des de la seua interconnexió amb el fantàstic en les seues diverses modalitats d’expressió: estudis, corrents, moviments, obres i autors i autores destacats.
2. El concepte “retro” en el camp del fantàstic, i el seu vincle amb els diversos models de la cultura audiovisual i les noves tecnologies: la seua imbricació al cinema, les sèries televisives, el còmic, els videojocs, la realitat virtual, el teatre, les arts plàstiques, etc.
3. La investigació i la reflexió teòrica del moviment i estil “retro” a través de les seues diverses temàtiques i subgèneres en el fantàstic, referits a conceptes com tecnonostalgia, retrogaming, pulp culture, etc., en els diversos models culturals i tecnològics, i des de la perspectiva d’estudi de corrents (obres, autors i autores destacats, etc.) i subgèneres, com el retrofuturisme, l’steampunk, el dieselpunk, la weird fiction, etc.
4. La perspectiva “retro” com a eina de comunicació, reflexió o anàlisi social, històric i polític des de la ficció audiovisual i el fantàstic. Una mirada que creua termes referits al passat i a les seues relectures com a memòria col·lectiva, retrolloc, passat interactiu, etc., amb les produccions del propi gènere.

Una vegada acceptada la Comunicació, els Comunicants hauran d’abonar una quota d’inscripció de 75€ per autor/a, seguint les instruccions que se’ls remetran per correu electrònic. La quota inclou:

1) Presentació de la Comunicació en el Congrés (online o presencial).
2) Certificat de Comunicació i Assistència.
3) Publicació acadèmica amb capítol de llibre en castellà i en paper amb ISBN.
4) Lliurament del llibre en paper.

La presentació de la Comunicació en el Congrés no serà obligatòria. En cas de no assistència a l’esdeveniment com a ponent, tant de manera presencial com en la seua modalitat online, la Comunicació apareixerà igualment en l’edició del llibre en paper amb ISBN.

La publicació del capítol en el llibre en paper amb ISBN haurà de realitzar-se obligatòriament en castellà, i utilitzant la plantilla Word disponible a les normes d’escriptura.

 

OPCIÓ 2:

 

Els resums de les Comunicacions seguiran la línia temàtica genèrica del Congrés:

El Gènere Fantàstic i la seua possible interconnexió amb les diverses plataformes de la cultura, l’audiovisual i les noves tecnologies, a través d’aquestes quatre possibles variacions:

1. La investigació i la reflexió teòrica sobre el Gènere Fantàstic en les seues diverses modalitats d’expressió: estudis, corrents, moviments, obres i autors destacats.
2. El Gènere Fantàstic i la seua interconnexió amb els diversos models de la cultura audiovisual i les noves tecnologies: el caràcter híbrid del fantàstic al costat del cinema, al còmic, al videojoc, a la realitat virtual, a les arts plàstiques, etc.
3. Possibles metodologies i eines de comunicació i/o docència a través de plataformes relacionades amb el Gènere Fantàstic.
4. El fantàstic en el context polític: plantejaments i estudis on el fantàstic establisca un discurs connectat amb el debat social, la col·lectivitat i l’acció política.

Una vegada acceptada la Comunicació, els Comunicants hauran d’abonar una quota d’inscripció de 75€ per autor/a, seguint les instruccions que se’ls remetran per correu electrònic. La quota inclou:

1) Presentació de la Comunicació en el Congrés (online o presencial).
2) Certificat de Comunicació i Assistència.
3) Publicació acadèmica amb capítol de llibre digital en llengua anglesa amb ISBN (serà un ISBN diferent al del llibre en paper de l’Opció 1, ja que aquesta segona recopilació de textos en anglés, compondrà el material per a un llibre diferent).

La presentació de la Comunicació en el Congrés no serà obligatòria. En cas de no assistència a l’esdeveniment com a ponent, tant de manera presencial com en la seua modalitat online, la Comunicació apareixerà igualment en l’edició del llibre digital amb ISBN, el qual podrà descarregar-se gratuïtament des de la secció de Publicacions de la nostra web.

La publicació del capítol en el llibre digital amb ISBN haurà de realitzar-se obligatòriament en anglés, i utilitzant la plantilla Word disponible a les normes d’escriptura. Es recomana i és preferible no utilitzar programari de traducció automàtica a l’anglés, ja que desvirtua el contingut i la forma del text. En el cas de detectar-se aquest tipus de traduccions, el Comité Editorial podrà retornar el text per a la seua correcció als autors/as, prèviament a la revisió i avaluació per parells cecs.

Els autors/as que desitgen participar simultàniament en les dues modalitats (Opció 1 i Opció 2), per a incloure la seua Comunicació o les seues Comunicacions en l’edició de tots dos llibres (publicació en paper en castellà i publicació digital en anglés), podran fer-ho:

Enviant de forma independent un correu electrònic amb la proposta de Comunicació per a l’Opció 1, i un altre correu electrònic amb la proposta de Comunicació per a l’Opció 2.

 

Així mateix, hauran d’abonar les dues quotes d’inscripció de 75€ de cada modalitat, seguint les instruccions que se’ls remetran per correu electrònic.

CONSIDERACIONS GENERALS:

 

 • El termini màxim de lliurament de resums de les Comunicacions en totes dues opcions finalitza el 10 d’octubre de 2021 20 d’octubre de 2021 (inclusivament).
 • Les Comunicacions i els seus resums podran ser enviats en castellà, valencià, anglés o francés. No obstant això, la redacció del capítol per a la publicació del llibre en paper haurà de ser obligatòriament en castellà, mentre que per a la publicació del llibre digital haurà de ser obligatòriament en anglés.
 • La lectura de cada Comunicació durant el Congrés no haurà d’excedir els 15 minuts, podent-se realitzar en castellà, valencià, anglés o francés.
 • Els criteris de selecció de les Comunicacions es basaran en l’adaptació a les línies temàtiques proposades, el caràcter innovador, la claredat de redacció, el rigor ètic i científic, així com l’adaptació a les presents bases.
 • Únicament podran presentar-se Comunicacions orals. No es contempla la presentació de pòsters.
 • La data d’acceptació de les Comunicacions en totes dues opcions serà el 15 d’octubre de 2021 23 d’octubre de 2021, avisant individualment a cada Comunicant del resultat de la seua sol·licitud (o sol·licituds, si participara en l’Opció 1 i Opció 2).
 • El període de pagament de la quota d’inscripció serà del 16 al 25 d’octubre de 2021 del 23 d’octubre al 3 de novembre de 2021.
 • El termini màxim per a enviar els materials que es projectaran en el Congrés durant les Comunicacions (diapositives, imatges, vídeos, etc., per a la lectura de la Comunicació de 15 minuts) finalitza el 14 de novembre de 2021 (inclusivament).
 • El Comité Científic, assistit per avaluació de parells cecs, proposarà la selecció de Comunicacions aprovades per al Congrés, així com els textos seleccionats per a les seues corresponents publicacions.
 • El termini màxim per a enviar els textos seleccionats per a la seua avaluació i publicació en format de capítols de llibre, tant per a la publicació del llibre en paper (Opció 1) com per a la publicació del llibre digital (Opció 2), finalitza el 16 de gener de 2022 (inclusivament).
 • Els textos seleccionats han de ser originals i inèdits, i no estar a l’espera d’acceptació per altres vies.
 • Qualsevol enviament que no complisca aquests requisits no podrà ser considerat per a la seua valoració en el programa científic.
 • Hi ha la possibilitat que, davant una possible situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19, les activitats del Congrés es reestructuren. En qualsevol cas, tant la realització de les presentacions de les Comunicacions en el Congrés, així com les Publicacions acadèmiques derivades d’aquest, es mantindran.

Tots els enviaments han de realitzar-se obligatòriament a: congreso@festivalcinefantaelx.com

 

 NORMES D’ENVIAMENT:

 

La manera d’enviament de les propostes de Comunicacions haurà de seguir el següent esquema, en el qual s’hauran d’enviar dos arxius de text:

 • El primer arxiu haurà de contindre: Nom i cognoms del Comunicant, títol de la Comunicació, opció de participació, correu electrònic, telèfon, adreça postal, DNI, institució de procedència, posat/càrrec en la institució de procedència, i un breu Curriculum Vitae. Si participara més d’un Comunicant, haurà de quedar reflectida la mateixa informació sobre aquest tema. Aquest primer arxiu portarà per nom:

 

A_ METADADES_OPCIO _1_Títol, o A_METADADES_OPCIO_2_Títol

No s’ha d’escriure literalment la paraula «Títol», sinó tres paraules del títol de la Comunicació separades per guions baixos. Per exemple:

 

A_METADADES_OPCIO_1_Fantasia_retro_videojocs
A_METADADES_OPCIO_2_Història_arquetips_fantasia

Es recorda que, si es participa en totes dues modalitats, s’hauran d’enviar dos correus electrònics independents.

 • El segon arxiu de text haurà de contindre: Títol, Paraules claus (màxim quatre), i un Resum de la Comunicació d’un màxim de 600 paraules (Times New Roman cos 12, espai simple). En aquest document no hauran d’aparéixer dades personals del Comunicant, per a la seua avaluació de parells cecs per part del Comité Científic. Aquest segon arxiu portarà per nom:

 

B_RESUM_OPCIO_1_Títol, o B_RESUM_OPCIO_2_Títol, seguint el mateix sistema que el primer document.


NORMES D’ESCRIPTURA PER A LES PUBLICACIONS AMB ISBN:

 

 • Per als capítols dels llibres que es publicaran derivats del Congrés, tant per a l’edició del llibre en paper com per a l’edició del llibre digital, tots dos amb els seus respectius ISBN, haurà d’utilitzar-se estrictament la plantilla Word disponible en aquest enllaç. En la plantilla apareixen els detalls respecte a les normes tipogràfiques, sistema de citació, referències bibliogràfiques, etc.
 • Els capítols que no s’adapten a la plantilla seran rebutjats.
 • Els capítols no podran superar les 5.000 paraules (incloent els peus de pàgina i les referències bibliogràfiques finals).
 • Imatges, figures, gràfics, etc.: s’accepten un màxim de dos en blanc i negre per a la publicació del llibre en paper (Opció 1), i un màxim de quatre en color per a la publicació del llibre digital (Opció 2). Les imatges hauran de tindre un format panoràmic (12 cm d’ample x 5 cm d’alt). En defecte d’això, podrien ser tallades per a la seua publicació.

 

 CONSIDERACIONS FINALS:

 

Els autors dels textos que apareguen en les publicacions acadèmiques acceptaran els següents termes:

 • Els autors conservaran els seus drets d’autor.
 • Els autors cediran els drets de distribució a les editorials, la gestió de les quals serà a càrrec d’aquestes.
 • Els autors, així com el Comité Organitzador del Congrés, quedaran exempts de percebre contraprestacions econòmiques derivades de les publicacions.
 • Els textos publicats podran copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament, fer obres derivades i usos comercials sempre que es reconeguen els crèdits de les obres (autoria, nom de la publicació, etc.).
 • Els autors poden establir per separat acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió del text publicat, sota el reconeixement acordat amb l’editorial/editors de la publicació inicial.

 

DATES CLAUS:

 

 • Data límit per a l’enviament de resums de les Comunicacions: 10 d’octubre de 2021 20 d’octubre de 2021 (inclusivament).
 • Data d’acceptació de les Comunicacions: 15 d’octubre de 2021 23 d’octubre de 2021.
 • Data de pagament de la quota d’inscripció: del 16 al 25 d’octubre de 2021 del 23 d’octubre al 3 de novembre de 2021 (inclusivament).
 • Data límit per a l’enviament de materials que es projectaran durant les lectures de les Comunicacions: 14 de novembre de 2021 (inclusivament) [Modalitat presencial].
 • Data del Congrés, emmarcat dins del Festival: 25 i 26 de novembre de 2021 (més detalls en la Presentació).
 • Data límit per a enviar els textos seleccionats per a la seua avaluació i publicació amb ISBN: 16 de gener de 2022 (inclusivament).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies